Javni dokumenti

Sektor za javna dokumenta, u okviru usluga koje pruža Vanjskotrgovinska komora temeljem ovlaštenja, izdaje potvrdu o članstvu u VTK-i  koja se izdaje na zahtjev članice a služi sa različite poslovne potrebe članica. Osim toga izdaje sljedeće dokumente:

izdaje na zahtjev firme ili fizičkog lica temeljem Carinske konvencije o ATA karnetu, a zamjenjuje nacionalne carinske dokumente za privremeni izvoz, privremeni uvoz i provoz (tranzit) robe, čime se pojednostavnjuju carinski postupci i na taj način olakšava i ubrzava promet određenih kategorija roba.

Više informacija na ATA KARNETU.

Izdaje se na zahtjev firme a služi za ostvarivanje  preferencijala, po GSP sistemu (Generalized System of Preferences) kod izvoza bosanskohercegovačke robe u carinska podrućja razvijenih zemalja temeljem uredbi tih zemalja.

Izdaje se na zahtjev firme a potvrđuje bosansko-hercegovačko ili drugo nepreferencijalno porijeklo. Služi za primjenu različitih mjera ekonomske politike a prati izvoz roba iz carinskog podrućja BiH u carinsko područje druge zemlje gdje te robe nemaju preferencije.

Izdaje se na zahtjev firme a potvrđuje bosansko-hercegovačko porijeklo usluge šivenja. Služi za primjenu različitih mjera ekonomske politike a prati izvoz tekstilnih proizvoda iz carinskog podrućja BiH roba iz carinsko podrućj EU.

Izdaje se na zahtjev firme a služi za dokazivanje bosanskohercegovačkog porijekla roba, čime se ispunjavaju uvjeti iz ugovora s Delegacijom EU u BiH kod implementacije projekata ili nabavki za potrebe Delegacije EU.

Izdaje se na zahtjev firme za robe koje se izvoze iz carinskog područja BiH. Njime se potvrđuje da zadovoljavaju bosanskohercegovačke propise o sigurnosti prioizvoda, kao i da ne postoji mjera zabrane njihove prodaje na tržištu BiH.

Vanjskotrgovinska komora, u skladu sa upustvima i odlukama MVTEO, temeljem odluka Komisija za raspodjelu detašmana i informacija pripremljenih od strane stručnih službi entiteskih komora (P/G KFBIH i PK RS)  registrira, odobrava i ovjerava saglasnosti na ugovore o pojedinaćnom korištenju detašmana.

Sektor za javne dokumente također, na zahtjev firme, ovjerava poslovnu dokumentaciju: poslovne pozive za zemlje Šengena i druge zemlje, potrebne za dobijanje viza, ovjerava ugovore, licence, fakture i druge poslovne dokumenate.

Izdaje i druge potvrde preme zahtjevu korisnika sukladno ovlastima Komore.

Izdaje se na zahtjev firme a potvrđuje da prilikom privremenog uvoza roba u carinsko područje BiH, radi unutarnje obrade po povlaštenom carinskom postupku, neće biti ugroženi interesi drugih proizvođačać u BiH.

Izdaje se na zahtjev firme a potvrđuje da prilikom privremenog ivoza roba iz carinskog područja BiH, radi vanjske obrade po povlaštenom carinskom postupku, neće biti ugroženi interesi drugih proizvođaća u BiH.

izdaje se na zahtjev korisnika povlastice a potvrđuje da se roba, koja se uvozi u carinsko područje BiH, uz potpuno ili djelimično oslobađanje od plačanje carinskih pristojbi ne proizvodi u BiH.

Potvrda o bh porijeklu roba usluga ili radova, za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg u procedurama javnih nabavki, izdaje se na zahtjev bosanskohercegovačkih kompanija. Dokument potvrđuje da proizvodi ili usluge ili radovi, koje nude na tenderima za javne nabavke u BiH, bosanskohercegovačke kompanije, imaju bosanskohercegovačko porijeklo u skladu s Članom 37 Zakona o javnim nabavkama i Odlukom Vijeća ministara o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg.

Pravna ili fizička lica iz BiH podnose zahtjev na obrascu OB-QMS-851-06 koji se nalazi u prilogu. Svi podaci o kompaniji kojoj se izdaje potvrda, podaci o ugovornom organu koji raspisuje tender za javnu nabavku, broj i datum tendera moraju biti dostavljeni na zahtjevu.

Svi podaci o robama, radovima ili uslugama koje se nude na tenderu također moraju biti napisani na zahtjevu ili dostavljeni u prilogu zahtjeva. Zahtjev se predaje isključivo lično ili se šalje poštom. Zbog ubrzanja procedure zahtjev se može skenirani i dostaviti e-mailom ali potvrda ne može biti izdana dok se ne dostave originalni zahtjevi.

Uz prvi zahtjev se obavezno šalje:
Izvod iz sudskog registra ili rješenje nadležnog općinskog organa o registraciji djelatnosti za fizička lica.
Rješenje UINO BIH o ID i PDV broju

Izvod iz Statistike o pretežnoj djelatnosti kompanije
Reference lista najznačajnijih kupaca, klijenata ili investitora s kontakt telefonima.
Uz svaki zahtjev se obavezno šalje:
Za robe U slučajevima kad se potvrda izdaje za robe u zahtjevu je obavezno napisti spisak svih roba koje se nude na tenderu. Ukoliko nije moguće na obrascu zahtjeva napisati sve robe koje se nude onda se uz zahtjev dostavlja posebna ovjerena specifikacija roba.

Izjava o porijeklu proizvoda je dokument koji treba dostaviti uz svaki zahtjev,popunjen i ovjeren od strane proizvođača, a obrazac iste možete naći na slijedećem linku:

Struktura ex-works (proizvođačke ) cijene i fakture za repromaterijale i robe, kojima se dokazuje da proizvod ima status proizvoda s porijeklom BiH, obavezujući je dokument koji se dostavlja uz svaki zahtjev.

Za usluge u slučajevima kada se potvrda izdaje za usluge uz zahtjev se obavezno dostavlja listing Poreske uprave FBiH ili Poreske uprave RS s imenima i datumima prijave svih zaposlenika kompanije kao i profesionalna struktura zaposlenika ukoliko nije napisana na listingu.

Za radove U slučajevima kada se potvrda izdaje za radove u zahtjevu mora biti napisan točan naziv objekta kao i vrste radova koje se izvode na objektu. Uz zahtjev se obavezno prilaze listing Poreske uprave FBiH ili Poreske uprave RS s imenima i datumima prijave svih zaposlenika kompanije kao i profesionalna struktura zaposlenika ukoliko nije napisana na listingu.

Plaćanje usluge izdavanja potvrde je u skladu s cijenovnikom usluga, koji je usvojen od upravnog odbora Vanjskotrgovinske komore BiH, a iznosi 50 KM (za članove Komore koji uredno plaćaju članarionu 20 KM) na račun broj 3383202250102995 kod UniCredit bank d.d. Svrha uplate je izdavanje potvrde o porijeklu za javne nabavke.

Rok za izdavanje potvrde je minimum dva dana, od dostave zahtjeva, a može trajati i pet dana. Nepotpuni zahtjevi bit će odbijeni .

Izdaje na zahtjev firmi, u svrhu korištenja tarifnih suspenzija na uvoz repromaterijala za vlastitu proizvodnju, a u skladu sa Odlukom o privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba koju donosi Vijeće ministara.

Usluge se naplaćuju prema cjenovniku – Cjenovnik usluga u Sektoru javnih dokumenata

Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.